Alokacja kosztów w procesie budżetowania

Rentowność jako relacja nakładów do efektów jest jednym z kluczowych wskaźników oceny ekonomicznej organizacji. Jednak poza planowaną dochodowością całego przedsiębiorstwa, bardzo ważna jest także wiedza o planowanym poziomie rentowności w perspektywie klientów, produktów czy kanałów dystrybucji.

  • Jaką rolę w kalkulacji rentowności poszczególnych źródeł przychodów odgrywa alokacja kosztów?
  • Jakie są kolejne etapy alokacji?
  • Dlaczego warto wykorzystać system w procesie alokacji kosztów?

Sprawdź w jaki sposób wykonać alokację kosztów w procesie budżetowania, by poznać żądane poziomy planowanej rentowności.

Czym jest alokacja kosztów?

Rola alokacji kosztów w procesie budżetowaniaAlokacja kosztów jest zabiegiem rachunkowym polegającym na przypisaniu wspólnych kosztów pośrednich do różnych jednostek (źródeł przychodów), np. klientów, produktów, usług, procesów, kanałów dystrybucji, etc. Alokacji kosztów pośrednich dokonuje się w celu uzyskania dokładniejszej informacji o rentowności prowadzonej działalności z perspektywy poszczególnych jednostek.

Celem alokacji kosztów w procesie budżetowania jest uzyskanie informacji o planowanym poziomie rentowności dla poszczególnych klientów czy produktów. Późniejsza comiesięczna analiza odchyleń od planu ułatwia zarządowi kontrolę nad poziomem wykonania budżetu oraz podejmowanie decyzji dotyczących kluczowych klientów przedsiębiorstwa czy oferowanym asortymencie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Etapy alokacji w procesie budżetowym

Pierwszym krokiem alokacji jest zdefiniowanie obiektów kosztów, tj. określenie zbioru produktów, usług czy klientów kluczowych dla przedsiębiorstwa, które zostały uwzględnione w planie na nadchodzący rok i które powinny posiadać informacje o odpowiadających im kosztach pośrednich.

Drugim etapem jest identyfikacja zaplanowanych kosztów wspólnych i przypisanie ich do określonych w poprzednim kroku obiektów kosztów.

Trzeci etap obejmuje dokonanie alokacji kosztów pośrednich na poszczególne obiekty kosztowe. Wybór odpowiedniej metody alokacji (określenie kluczy podziałowych dla poszczególnych rodzajów kosztów) będzie zależał od potrzeb zarządczych przedsiębiorstwa. Jednak ważne jest, by wybrana metodologia alokacji kosztów była spójna dla kosztów planowanych (budget) jak i zrealizowanych (actual). Dzięki temu możliwe jest dokonanie miarodajnej analizy odchyleń actual vs budget w perspektywie poszczególnych obiektów kosztowych.

Alokacja kosztów w systemie FlexiReporting

Analiza rentowności produktów, klientów czy kanałów dystrybucyjnych niesie dużą wartość informacyjną dla zarządu, jeżeli jest wykonywana regularnie (najczęściej comiesięcznie) oraz spójnie, czyli według jednolitej metodologii zapewniającej porównywalność danych pomiędzy okresami i scenariuszami. Ważne jest, by wnioski z analiz były udostępnione zarządzającym możliwie jak najszybciej, by menedżerowie mogli reagować na zmieniające się tendencje bez zbędnych opóźnień. Warto w tym celu wykorzystywać narzędzia wspomagające prace kontrolingu w przygotowywaniu informacji zarządczej takie jak system FlexiReporting.

  • Łatwo konfigurowalne mechanizmy alokacji kosztów

Na czym polega alokacja kosztów w systmie FlexiReporting

FlexiReporting umożliwia wykonanie alokacji kosztów według kluczy podziałowych wyliczanych automatycznie przez system lub wprowadzanych przez kontroling za pośrednictwem odpowiednio dostosowanych formatek. Kontroling ma wpływ na konfigurację zakresu alokacji i definicję kluczy alokacyjnych, dzięki czemu system zapewnia elastyczność i odpowiednie dostosowanie analiz do potrzeb przedsiębiorstwa.

 

  • Raporty kontrolne

FlexiReporting - Alokacja kosztówSystem umożliwia stworzenie szeregu raportów kontrolnych, ułatwiających weryfikację poprawności alokacji kosztów przez dział kontrolingu. Dzięki temu FlexiReporting skutecznie wspomaga tworzenie rzetelnej informacji zarządczej.

 

 

  • Automatyczne raporty zarządcze

Automatyczne raporty zarządcze w systemie FlexiReportingPoprzez wykorzystanie centralnej bazy danych, aktualne raporty rentowności poszczególnych jednostek (klientów, produktów etc.) są dostępne w systemie FlexiReporting natychmiast po wykonaniu alokacji kosztów przez dział kontrolingu. System przyspiesza dystrybucję informacji w organizacji, dzięki czemu podejmowanie decyzji może być jeszcze efektywniejsze.

 

Dzięki FlexiReporting alokacja kosztów może być niezwykle prosta. Spójne reguły i klucze alokacyjne, automatyzacja przeliczeń oraz możliwość definiowania reguł i zakresów alokacji poszczególnych rodzajów kosztów – to elementy zintegrowanego procesu alokacji, które zapewnia system FlexiReporting. Wypróbuj i zapewnij swojej firmie nową jakość informacji zarządczej.


Sylwia Grochowska - Manager we FlexiSolutionsSylwia Grochowska, Project Manager we FlexiSolutions

Specjalistka w zakresie controllingu i finansów przedsiębiorstw. Odpowiada za implementację rozwiązań systemowych wpierających procesy raportowania, planowania oraz konsolidacji. Absolwentka Wydziału Ekonomii oraz Wydziału Finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe z obszaru baz danych.