FlexiReporting wdrożymy w renomowanej sieci sklepów

FlexiReporting
W grudniu rozpoczęło się wdrożenie systemu FlexiReporting w dużej, notowanej na GPW sieci sklepów wolnocłowych. Po zakończeniu projektu, system wspierać będzie następujące procesy:

  • Konsolidacja statutowa.
    FlexiReporting usprawni comiesięczny proces raportowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych na potrzeby właścicielskie oraz raportowanie giełdowe zgodnie z MSR/MSSF. Konsolidacja obejmie ponad 10 spółek, włączając zagraniczne jednostki zależne. System wspierać będzie konsolidację na poziomie jednostki dominującej oraz podgrupy, zgodnie z aktualną struktura właścicielską grupy.
  • Raportowanie zarządcze.
    FlexiReporting zautomatyzuje comiesięczne raportowanie wyników finansowych poszczególnych lokalizacji (sklepów lub punktów gastronomicznych). Raportowanie zarządcze uwzględniać będzie korekty konsolidacyjne i zapewni możliwość raportowania wyników Actual vs Budget.
  • Budżetowanie i prognozowanie.
    Dedykowany model planistyczny pozwoli na przygotowanie zbiorczego budżetu Grupy Kapitałowej, zapewniając integrację kluczowych budżetów cząstkowych (sprzedaż, marża i koszt własny sprzedaży, czynsze, wynagrodzenia). Moduł planistyczny wspierał będzie również raportowanie wyników Flash, bezpośrednio po zakończeniu miesiąca (połączenie rzeczywistych danych sprzedażowych z Hurtowni Danych z projekcją / estymacją kosztów operacyjnych).

Wdrożenie FlexiReporting w sieci sklepów duty free

W ramach prac wdrożeniowych zakładana jest integracja z systemami finansowo-księgowymi wykorzystywanymi przez najważniejsze spółki grupy –CDN ERP XL oraz AAA Financials oraz istniejącą Hurtownią Danych sprzedażowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi realizacjami FlexiSolutions.